Akademia Tenisa StartTenis

OGÓLNE WARUNKI OMOWY

Ogólne Warunki Umowy Członkowskiej

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Klubu tenisowego Akademia Tenisa StartTenis (dalej: „Klub”) jest Bellame Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Spokojnej 6a, 45-809 Opole,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000927216, NIP: 7543345126, REGON: 520204674, kapitał zakładowy w wysokości 5 000
zł, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Pana Jakuba Faryniarza: dalej „Organizator”. 
2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Członkowskiej (dalej: OWU) uzupełniają postanowienia
zawartej Umowy pomiędzy Organizatorem a dorosłym Uczestnikiem lub Opiekunem
Prawnym dziecka biorącego udział w zajęciach.
3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby dorosłe zawierające umowę w imieniu własnym jak
również dzieci w imieniu których umowę zawiera Opiekun Prawny – dalej „Uczestnik Zajęć”.
4. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją OWU.
5. Wszyscy Uczestnicy Zajęć, zarówno dorośli jak i dzieci, zobowiązani są do przestrzegania
postanowień OWU oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa.

§ 2
Udział w zajęciach

1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi
nawierzchni kortów;
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy;
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu;
d. podporządkowania się poleceniom Instruktora;
2. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Zajęć obowiązków wskazanych w ust. 1
Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika Zajęć z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie
z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni
Uczestnicy mają obowiązek przebywać w hali kortów pod opieką Instruktora do momentu
zakończenia zajęć Grupy.
3. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. W tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę
oraz czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów.
4. Przebywanie na kortach tenisowych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub
Organizatora.
5. Zabrania się wnoszenia na korty tenisowe jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą
być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
6. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków
odurzających oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
innych osób.
Strona 2 z 5
7. Dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny dziecka biorącego udział w zajęciach ponosi
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania
się do poleceń Instruktora lub pracownika Klubu.
8. Uczestnik Zajęć może zostać skreślony przez Organizatora z listy uczniów m.in. w przypadku,
gdy:
a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w
zawartej umowie
b. mimo upomnienia Uczestnik Zajęć nie stosuje się do obowiązujących regulacji
wewnętrznych, w tym OWU, przepisów bhp;
c. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach;
d. Uczestnik Zajęć swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego
lub osób trzecich;
e. Uczestnik Zajęć przebywa na terenie Klubu pod wpływem środków odurzających lub
rozpowszechnia ww. środki na jego terenie;
f. Uczestnik Zajęć dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie Klubu;
g. Poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik Zajęć uniemożliwia pracę w
Grupie i prowadzenie zajęć;
h. Uczestnik Zajęć swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia
społecznego.
9. Rozwiązanie Umowy Członkowskiej na podstawie wskazanej w ust. 9 nie powoduje powstania
po stronie dorosłego Uczestnika lub Opiekuna Prawnego dziecka roszczeń o zwrot
uiszczonych opłat.
10. W trakcie zajęć Grupy na kortach nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami
Zajęć danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę.
11. Niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają na zajęcia i są odbierani pod opieką rodziców lub
Opiekunów Prawnych.

§ 3
Zasady bezpieczeństwa
i odpowiedzialności

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach lub mieniu, które
mogą zdarzyć się na terenie Klubu, w tym za szkody powstałe w wyniku uprawiania sportu lub
korzystania z kortów tenisowych, urządzeń lub wyposażenia Klubu przez Uczestników Zajęć,
a także szkody spowodowane przez osobę przebywającą na terenie Klubu innej osobie. Osoba
przebywająca na terenie Klubu akceptując niniejsze OWU zrzeka się wszystkich roszczeń
wobec Organizatora z tego tytułu.
2. Dorośli Uczestnicy lub Opiekunowie Prawni dziecka biorącego udział w zajęciach mają
obowiązek poinformowania pisemnie o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub
innych mających wpływ na udział Uczestnika Zajęć w zajęciach sportowych.
3. W przypadku niepoinformowania Organizatora o takim stanie rzeczy, jest on zwolniony ze
wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody powstałej u Uczestnika Zajęć,
który ma stwierdzone przeciwwskazania do uprawiania sportów a w szczególności tenisa
ziemnego
4. Osoba przebywająca na terenie Klubu akceptuje i przyjmuje do wiadomości, iż korzysta z
kortów tenisowych oraz urządzeń i wyposażenia Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Strona 3 z 5
5. Osoba korzystająca z Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub
pogorszenie stanu mienia Klubu, w tym urządzeń, wyposażenia lub sprzętu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osobę
przebywającą na terenie Klubu w wyniku nie stosowania się do niniejszego OWU.
7. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie
ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być
ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć w Klubie powinny wykupić
stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie
obiektu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.

§ 4
Organizacja zajęć. Harmonogram.

1. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni wolnych od nauki, jednakże
jedynie tych wymienionych poniżej:
a. 01.11.2022r. (Wszystkich Świętych)
b. Od 24.12.2022r. do 01.01.2023 r. włącznie (Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok)
c. Od 16.01.2023r. do 29.01.2023r. włącznie (ferie zimowe woj. Lubelskie)
d. Od 06.04.2023r. do 10.04.2023r. włącznie (Święta Wielkanocne)
e. Od 01.05.2023 r. do 03.05.2023 r. (Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja)
f. 08.06.2023r. (Boże Ciało)
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na
prośbę dorosłego Uczestnika lub Opiekuna Prawnego dziecka dokonywane są od następnego
miesiąca/okresu rozliczeniowego.
3. Uczestnik Zajęć ma prawo do zmiany Grupy za zgodą Organizatora.
4. W przypadku zajęć dla dzieci możliwa jest zmiana grupy i terminu w trakcie roku szkolnego
jedynie za zgodą Organizatora, maksymalnie 3 razy w ciągu całego okresu obowiązywania
umowy, jedynie do grup wyznaczonych przez Organizatora. W przypadku, gdy wszystkie grupy
są pełne, nie ma możliwości zmiany grupy i terminu zajęć. Gdy grupa nie liczy minimum 4
dzieci (w grupach maksymalnie 6 osobowych) oraz 3 dzieci (w grupach maksymalnie 4
osobowych), Organizator ma prawo przenieść Dziecko do innej grupy po przedstawieniu
minimum dwóch nowych terminów zajęć Opiekunowi Prawnemu dziecka.
5. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
6. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej Grupy, Organizator zastrzega sobie prawo
do:
a. rozwiązania Grupy;
b. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy;.
7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu, opłaty, instruktora, częstotliwości zajęć w
nowym Semestrze.
8. Jeśli dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny dziecka decyduje się na udział w programie zajęć
w trakcie trwania roku szkolnego, cena za udział w programie w pierwszym miesiącu zostaje
ustalona przez Organizatora.

§ 5
Nieobecność na zajęciach

1. Organizator nie zwraca wpłaconych kwot za zajęcia, na których Uczestnik Zajęć był nieobecny.
2. Dorosły Uczestnik lub Opiekun prawny dziecka nie może ubiegać się o pomniejszenie opłaty
lub zwrot wpłaconych środków z powodu nieobecności na zajęciach.
3. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach oraz zgłoszenia owego faktu poprzez SMS
bądź telefonicznie Organizatorowi, minimum 1 dzień przed danymi zajęciami, Uczestnik Zajęć
ma prawo odrobić zajęcia w terminie ustalonym przez Organizatora.
4. Dorosły Uczestnik lub Opiekun prawny dziecka nie może domagać się zmiany terminu
ustalonego na odrobienie zajęć.
5. Zasady odrabiania zajęć w grupach dla dzieci:
a. zgłoszenie nieobecności minimum 1 dzień przed planowymi zajęciami;
b. odrabiać można zajęcia maksymalnie do 30 dni od nieobecności, wyjątek stanowi
miesiąc czerwiec – tutaj odrabiać zajęcia można jedynie do końca trwania niniejszej
umowy;
c. Organizator wyznacza termin odrabiania zajęć po zgłoszeniu nieobecności przez
Opiekuna Prawnego dziecka;
d. Jeśli wyznaczony termin na odrabianie nie pasuje Opiekunowi Prawnemu dziecka, ma
prawo do wyznaczenia drugiego terminu. Jeśli drugi termin również nie pasuje
Opiekunowi Prawnemu dziecka, nie ma możliwości odrobienia zajęć. Organizator nie
ma obowiązku wyznaczania kolejnego terminu odrabiania zajęć.
e. Na każdych zajęciach odrabiać może 1 uczestnik, tzn. w przypadku grupy 4-osobowej
może być 5 osób, natomiast w przypadku grupy 6-osobowej może być 7 osób na
danych zajęciach.
6. Zasady odrabiania zajęć w grupach dla dorosłych:
a. Uczestnik nie może domagać się zmiany terminu ustalonego na odrobienie zajęć;
b. Dodatkowy termin na odrabianie zajęć wyznacza się, gdy zbiorą się minimum 3 osoby
na odrabianie;
c. Organizator ma prawo dopisać na dane zajęcia jedną dodatkową osobę na odrabianie,
np. w grupie maksymalnie 4-osobowej może być 5 osób na danych zajęciach.

§ 6
Płatność za zajęcia

1. Zajęcia są płatne w systemie miesięcznym.
2. Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca przelewem. Brak
wpłaty skutkować będzie zawieszeniem Uczestnika Zajęć w zajęciach.
3. Dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny zobowiązuję się do terminowego regulowania
płatności, do 3 dni od podpisania umowy, zgodnie z podpisaną Umową Członkowską.
4. W przypadku choroby, koszty zajęć nie są zwracane.
5. W przypadku choroby przewlekłej Uczestnika Klubu, trwającej ponad miesiąc, potwierdzonej
zwolnieniem lekarskim Klient:
a. może przenieść koszty niewykorzystanych zajęć na kolejny okres rozliczeniowy;
6. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zwrotowi podlegają
opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu lub prowadzącego zajęcia.
7. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, Organizator zapewnia
odpowiednie zastępstwo.
Strona 5 z 5
8. W szczególnych przypadkach, gdy zapewnienie zastępstwa nie jest możliwe Organizator może
odwołać zajęcia wysyłając SMS do Uczestnika lub Opiekuna Prawnego dziecka biorącego
udział w zajęciach. W takim przypadku Organizator pomniejsza kwotę do zapłaty za następny
miesiąc o dane zajęcia albo przyznaje na rzecz Uczestnika zwrot opłaty za odwołane zajęcia.

§ 7
Utrwalanie i wykorzystanie wizerunku

1. Dorosły Uczestnik lub działający w imieniu dziecka Opiekun Prawny nieodpłatnie wyraża
zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika Zajęć w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w
imprezach okolicznościowych organizowanych przez Klub i jego sponsorów.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny dziecka
nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
do promocji i reklamy Klubu.
3. Klub zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
4. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Zajęć stanowiącego jedynie szczegół całości takiej
jak zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia dorosłego Uczestnika lub
Opiekuna Prawnego.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWU określają zasady korzystania z Klubu tenisowego Akademia Tenisa StartTenis
oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie Klubu zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym OWU i postępowaniem zgodnie z jego postanowieniami. Wejście
na teren Klubu jest równoznaczne z akceptacją OWU.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany OWU.
3. Na wniosek większości uczestników zajęć, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści OWU
o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w
następnym miesiącu rozliczeniowym.

To miłość do gry. Nigdy nie byłem tutaj dla pieniędzy. To zawsze marzenie o tym, żeby grać na największych kortach świata, szczególnie w Wimbledonie.

ROGER FEDERER